Rectificatie

Heien van 5 stuks spudpalen ten behoeve van 2 pontons, nl. het SWATH-ponton en het bunkerponton Lore

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
DAB Vloot
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Sir Winston Churchillkaai 2
Plaats
Oostende
Postcode
8400
NUTS-code
BE255 - Arr. Oostende
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Benoît Versavel
Telefoon
-
E-mail
benoit.versavel@mow.vlaanderen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.welkombijvloot.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290812

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Heien van 5 stuks spudpalen ten behoeve van 2 pontons, nl. het SWATH-ponton en het bunkerponton Lore

Referentienummer: DAB Vloot-16EQA/17/009/0-F02_2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45244100 - Haveninstallaties

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Het voorwerp van de opdracht is het heien van 5 stuks spudpalen t.h.v. kaai 102 / de Sir Winston Churchillkaai, 8400 Oostende, ten behoeve van 2 reeds bestaande pontons, nl. het SWATH-ponton en het bunkerponton Lore.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

09-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-534084

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 09-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
11-12-2017
Te lezen:
18-12-2017

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
11-12-2017
Te lezen:
18-12-2017

Overige nadere inlichtingen

-