gemeente Begijnendijk en Infrax
Rectificatie

Begijnendijk: Aanleg centrumpleinen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
gemeente Begijnendijk en Infrax
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Kerkplein 5
Plaats
Begijnendijk
Postcode
3130
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Jurgen Ooms
Telefoon
+32 16536671
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.begijnendijk.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Begijnendijk: Aanleg centrumpleinen

Referentienummer: Groep Infrabo nv-15287A-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233120 - Wegenbouwwerken

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

het opbreken van bestaande infrastructuur, alle grondwerken nodig tot het verwezenlijken van de voorgeschreven lengte- en dwarsprofielen, het aanleggen van een riolering met gescheiden stelsel, het aanleggen van een persleiding, het bouwen van een pompstation, het voorzien van de vereiste afwatering, het aanleggen van funderingen voor verhardingen en kantopsluitingen, het aanleggen van een rijwegverharding, het plaatsen van meubilair, het uitvoeren van groenaanleg, het opmaken van een as-builtdossier en aquadatafiches

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

11-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-525815

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 10-08-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
Te lezen:
De aanbestedingsdocumenten zijn te bekomen bij Groep Infrabo nv voor een bedrag van 150 EUR mits overschrijving op BE76 4144 1939 5195 met vermelding: dossier 15287A Begijnendijk : Aanleg centrumpleinen. Na betaling ontvangt u een link met de aanbestedingsdocumenten alsook een papieren aanbestedingsbundel.

Overige nadere inlichtingen

De aanbestedingsdocumenten zijn te bekomen bij Groep Infrabo nv voor een bedrag van 150 EUR mits overschrijving op BE76 4144 1939 5195 met vermelding: dossier 15287A Begijnendijk : Aanleg centrumpleinen. Na betaling ontvangt u een link met de aanbestedingsdocumenten alsook een papieren aanbestedingsbundel.