Rectificatie

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING VOOR DE “DESIGN & BUILD” VAN GEVELWERKEN DC EN SF KERKENVELD”

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Zorgbedrijf Antwerpen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Ballaarstraat 35
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Wendy Blankert
Telefoon
+32 470191317
E-mail
wendy.blankert@zorgbedrijf.antwerpen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.zorgbedrijf.antwerpen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290596

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING VOOR DE “DESIGN & BUILD” VAN GEVELWERKEN DC EN SF KERKENVELD”

Referentienummer: Zorgbedrijf Antwerpen-2017/102/WBL-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45443000 - Gevelwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Dit betreft de renovatie van de (asbesthoudende) gevel van dienstencentrum en serviceflats Kerkenveld in Antwerpen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

28-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-533753

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 07-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Geachte, De datum van indiening op e-tendering is gewijzigd van 30/11/2017 naar 15/12/2017. Alvast bedankt voor uw indiening. Met vriendelijke groet, Wendy Blankert Senior Strategisch Aankoper Zorgbedrijf Antwerpen 0470 19 13 17

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2387 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!