Rectificatie

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING VOOR DE “DESIGN & BUILD” VAN GEVELWERKEN DC EN SF KERKENVELD”

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Zorgbedrijf Antwerpen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Ballaarstraat 35
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Wendy Blankert
Telefoon
+32 470191317
E-mail
wendy.blankert@zorgbedrijf.antwerpen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.zorgbedrijf.antwerpen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290596

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING VOOR DE “DESIGN & BUILD” VAN GEVELWERKEN DC EN SF KERKENVELD”

Referentienummer: Zorgbedrijf Antwerpen-2017/102/WBL-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45443000 - Gevelwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Dit betreft de renovatie van de (asbesthoudende) gevel van dienstencentrum en serviceflats Kerkenveld in Antwerpen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

28-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-533753

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 07-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Geachte, De datum van indiening op e-tendering is gewijzigd van 30/11/2017 naar 15/12/2017. Alvast bedankt voor uw indiening. Met vriendelijke groet, Wendy Blankert Senior Strategisch Aankoper Zorgbedrijf Antwerpen 0470 19 13 17