GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - GO! PPS Hasselt: design & build - private ontwikkeling

Het GO! wenst de bestaande onderwijs en administratieve infrastructuur, die gesitueerd is op diverse locaties in de stad Hasselt, op korte en middellange termijn te vervangen door diverse nieuwbouwprojecten die dienen ontwikkeld te worden op gronden die eigendom zijn van het GO!
De financiering van deze grootschalige vernieuwing van de bestaande infrastructuur wordt gevoed vanuit de financiële inkomsten die voortvloeien uit verkoop/projectontwikkeling van diverse gewezen sites van het GO!. Het integrale project omvat aldus in ieder geval de volgende drie onderdelen die juridisch niet te aanzien zijn als afzonderlijke percelen doch onlosmakelijk deel uitmaken van de Opdracht:
A. de uitwerking van een ontwikkelingsvisie voor twee nieuwbouw schoolprojecten met een schoolfunctie.
B. de opmaak van het ontwerp, de opvolging der werken en de bouw (dit is een klassieke design & build opdracht) van een nieuwe topsportschool voor +/- 500 leerlingen met inbegrip van een sporthal en 2 kunstgrasvelden op de campus 11de Linie te Hasselt
C. de vrij in te vullen zuiver private herontwikkeling op eigen risico in hoofde van de Projectontwikkelaar van vijf gewezen schoolsites met zuiver private binnenstedelijke functies.

Publicatiedatum
12-12-2016
Deadline
10-02-2017 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Werken - Uitvoering ongeacht met welke middelen in overeenstemming met de door de aanbestedende diensten opgegeven vereisten
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Postadres
Willebroekkaai 36, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
De heer Koen Maes

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie selectieleiddraad

Economische en financiële draagkracht

zie selectieleiddraad

Eventuele minimumeisen:

zie selectieleiddraad

Vakbekwaamheid

zie selectieleiddraad

Eventuele minimumeisen:

Erkenning Klasse D8
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 8