VK STUDIO Architects, Planners and Designers
Aankondiging van een opdracht

B115219-P2

AZ Sint-Jan Brugge - Oostende AV
Campus Serruys Oostende
Endoscopie
Perceel 2 - HVAC + Sanitaire installatie

Publicatiedatum
15-12-2016
Deadline
23-01-2017 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
45330000 - Loodgieterswerk
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
VK STUDIO Architects, Planners and Designers
Postadres
Brugsesteenweg 210, 8800 Roeselare, BE
Contactpunt(en)
Desimpelaere Marieke

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

1. Naam en rechtsvorm van het bedrijf, nationaliteit, maatschappelijke zetel (adres), telefoon, fax, naam van de vertegenwoordiger;
2. Bewijs handtekenbevoegdheid (cfr. art. 82 KB Plaatsing);
3. Attest Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan de vereisten inzake de betaling van zijn bedragen voor de sociale zekerheid (cfr. art. 62§1);
4. Voor kandidaten/inschrijvers die personeel tewerkstellen dat niet onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid: een attest door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij volgens de rekening die ten laatste de uiterste indieningsdatum van de offerte is opgemaakt, voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is;
5. Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document;
6. Attest niet-faillissement;
7. Attest fiscale schulden FOD Financiën (art. 19 ReparatieKB 07/02/14 + art. 63 KB Plaatsing), of gelijkwaardig document overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is;

Economische en financiële draagkracht

Geen bijkomend vereist

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

1. Attest plaatsbezoek
2. Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: D17, D18