Aankondiging van een opdracht

Bouwen van twee klaslokalen boven op bestaande klassen

open offerteaanvraag voor het bouwen van klaslokalen en houtskelet met een geprefabriceerde verbindingstrap in gewapend beton.

Datum van verzending van deze aankondiging
16-01-2018
Publicatiedatum
Deadline
02-03-2018
Regiocodes (NUTS)

BE212 - Arr. Mechelen

Opdrachtcodes (CPV)
45214210 - Bouwen van basisschool
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
ERWIN DE MOL
Postadres
KERKSTRAAT 52
Plaats
PUURS
Postcode
2870
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Erwin De Mol
E-mail
erwindemol@telenet.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
318720.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1238 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer