Rectificatie

Uitnodiging tot indienen offerte - Leveren en implementeren van software tijdsregistratiesysteem (tikkloksysteem) tbv. Zorgbedrijf Sakura - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Zorgbedrijf Sakura
Nationaal identificatienummer
0684613726
Postadres
Polderstraat 2
Plaats
Lokeren
Postcode
9160
NUTS-code
BE236 - Arr. Sint-Niklaas
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Kim Bosman
Telefoon
+32 93408920
E-mail
kim.bosman@zorgbedrijfsakura.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.lokeren.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Uitnodiging tot indienen offerte - Leveren en implementeren van software tijdsregistratiesysteem (tikkloksysteem) tbv. Zorgbedrijf Sakura - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: Zorgbedrijf Sakura-PPP1B2-4562/8021/S2018-08-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 48450000 - Software voor tijdregistratie of human reousrces

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

21-01-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-537872

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 24-12-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Toevoegen van overzicht Vraag en Antwoord.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1702 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!