INFRABEL - Directie Asset Management, Area North-East
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

TR 068305 - Verwijderen asbest niet-verharde wegen - Oude Landen te Ekeren

De opdracht omvat de uitvoering van de werken zoals ze bepaald zijn door de opdrachtdocumenten.
De opdracht bestaat hoofdzakelijk uit het verwijderen van het asbest van bepaalde zones van de niet-verharde wegen Donkweg en De Oude Landseweg in het natuurgebied "Oude Landen" te Ekeren. Daartoe dient de opdrachtnemer de vervuilde bodemmaterialen af te graven, op te laden, en af te voeren naar een erkend verwerkingscentrum. Uiteraard dienen deze werkzaamheden uitgevoerd te worden met inachtname van de nodige veiligheidsmaatregelen: omheining werf, luchtmetingen, bevochtiging in geval van droogte (vermijden stofvorming), gesloten afvoer asbesthoudende bodemmaterialen, … De afgegraven wegen zullen vervolgens opnieuw opgehoogd worden met steenslag.


Datum van verzending van deze aankondiging
17-06-2020
Publicatiedatum
18-06-2020
Deadline
19-08-2020
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45262660 - Verwijderen van asbest
Contracttype
Werken
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
INFRABEL - Directie Asset Management, Area North-East
Postadres
Koningin Astridplein 27
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
TUC RAIL N.V., via het forum vraag & antwoord aan het adres van het kopersprofiel
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

- Belgische erkenning van aannemers van werken
- Erkenning asbestverwijdering

Eventuele minimumeisen:

Voor de erkenning: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: G of C of G5
- Voor de erkenning asbestverwijdering : Erkenning asbestverwijdering geldig op datum van indienen van de offerte.