cvba WoonWel
Rectificatie

Baanhof Fase 2, Bouwen van 33 sociale koopwoningen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
cvba WoonWel
Nationaal identificatienummer
BE0405.255.805
Postadres
Stuiverstraat 401
Plaats
Oostende
Postcode
8400
NUTS-code
BE255 - Arr. Oostende
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Jan Beunnens
Telefoon
+32 59255683
E-mail
[email protected]
Fax
+32 59275877

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.woonwel.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Baanhof Fase 2, Bouwen van 33 sociale koopwoningen

Referentienummer: 2010/1011/08

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45211300 - Bouwen van woningen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

27-07-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-517984

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 22-06-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
16-08-2018 11:45
Te lezen:
27-08-2018 11:45

Overige nadere inlichtingen

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar maandag 27 augustus 2018, 11.45. Toevoeging van word bestand mbt UEA document : Richtlijnen bij het invullen van het UEA