UZ Leuven
Aankondiging van een opdracht

Openbare procedure voor werken. Referentie TE010775.P01: kabinetchirurgie, perceel ruwbouw

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
UZ Leuven
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Herestraat 49, 3000 Leuven
Plaats
Leuven
Postcode
3000
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
UZ Leuven, campus Gasthuisberg, administratief gebouw, dienst materiaalbeheer, grijze pijl, 3de verdiep tav. Annelies Michiels
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.uzleuven.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293826

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
THV AAPROG POLO BOECKX DE KLERCK
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Lange Kouterstraat 14A
Plaats
Wetteren
Postcode
9230
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Hoofdadres
http://www.m4architecten.be/
Adres van het kopersprofiel
http://www.m4architecten.be/

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://liquidfiles.uzleuven.be/message/co1vbmYcgTnNL3m0YEHmLh

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

het hierboven vermelde adres

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   Privaatrechtelijke instelling

I.5) Hoofdactiviteit

Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Openbare procedure voor werken. Referentie TE010775.P01: kabinetchirurgie, perceel ruwbouw

Referentienummer:   UZ Leuven-TE010775.P01-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45215141 - Bouwen van operatiekamer

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Huidige opdracht betreft een opdracht tot het aanstellen van een Ondernemer die zal instaan voor de ruwbouwwerken met betrekking tot de kabinetschirurgie, zoals verder omschreven.
Deze ruimtes zijn gesitueerd in de ex-spoedgevallen en de ex-ambulancehal. Deze ligging laat toe om de inschrijvingen, onthaal en ontslaglounge gezamenlijk te benutten met het CDC en biedt ook een vlotte ontsluiting, in de toekomst, naar de inkomzone oost. Dit programma omvat 8 behandelzalen, waarvan 2 kabinetten in te richten met een surgicube, indien gewenst door oftalmologie. Annex de kabinetchirurgie wordt een eenheid one-night-stay voorzien met vier 2-persoonskamers en elf 1-persoons kamers. De totale te verbouwen en uitbreidingsoppervlakte bedraagt ong. 3480m²
Voor een uitgebreide omschrijving van de opdracht wordt verwezen naar de technische bepalingen van het bestek.

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE242 - Arr. Leuven

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

zie technische bepalingen bestek

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   235

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Alvorens hun offerte in te dienen, worden de inschrijvers verzocht deel te nemen aan een plaatsbezoek voorzien op 15-01-2018 om 14u. Voor dit plaatsbezoek wordt om 14u verzameld in het onthaal van UZ Leuven campus Gasthuisberg, Herestraat 49 te 3000 Leuven. De inschrijver dient zelf voor de nodige PBM (Persoonlijke Beschermings-Middelen) voor alle deelnemers aan het plaatsbezoek te voorzien.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   31-01-2018

Plaatselijke tijd:   10:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   6

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   31-01-2018

Plaatselijke tijd:   10:00

Plaats:   UZ Leuven, campus Gasthuisberg, administratief gebouw, vergaderzaal Brahms, grijze pijl, 1ste verdiep, Herestraat 49 te 3000 Leuven

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   ten overstaan van Jan Willems, Dienst materiaalbeheer of zijn/haar afgevaardigde

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Voor het afhalen van de aanbestedingsdocumenten klikt u op de link en vult uw eigen mailadres in. Nadien zal u in uw mailbox een
mail ontvangen met instructies (paswoord) voor het opvragen van de documenten.
• Alle briefwisseling geschiedt in het Nederlands.
• Partij voor briefwisseling tijdens de vragenronde:
Ontwerper:
Lange Kouterstraat 14 A 9230 Wetteren
[email protected]
Een kopij van zijn briefwisseling wordt door de aannemer overgemaakt aan de Ontwerper (op het e-mailadres [email protected]) en aan de Opdrachtgever (op het e-mailadres [email protected]).
• Gedurende de offerteperiode en vóór toewijzing kan enkel schriftelijk inlichtingen bekomen worden.
• Het aantal vragenrondes dat voorzien wordt, is één (1)
- voor alle schriftelijke vragen die zijn toegekomen bij de Ontwerper uiterlijk 17-01-2018 zal schriftelijk worden geantwoord uiterlijk 24-01-2018 ;
Er zal niet meer worden geantwoord op vragen die bij de Ontwerper en/of de Opdrachtgever zijn toegekomen na 17-01-2018 . Dit doet evenwel geen afbreuk aan de meldingsplicht van de inschrijver op het vlak van vergissingen en leemten in de zin van art. 83 en 86 van het KB Plaatsing.
• Na toewijzing zal de aannemer alle briefwisseling richten aan:
Universitaire Ziekenhuizen Leuven
Technische dienst – T.a.v. Leidend Ambtenaar Kabinetchirurgie
Herestraat 49
3000 Leuven
e-mail: [email protected]
Een kopie van alle briefwisseling wordt overgemaakt aan de Ontwerper, de Constructiemanager en de Veiligheidscoördinator. Elke elders geadresseerde briefwisseling zal aanzien worden als ongeldig en niet bestaande.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Rechtbanken van Leuven
Postadres
Smoldersplein 5
Plaats
Leuven
Postcode
3000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

13-12-2017