Rectificatie

Verbouwing schoolgebouw Sint-carolus

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
VZW Sint-Carolus
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Lodewijk De Meesterstraat 58
Plaats
Sint-Niklaas
Postcode
9100
NUTS-code
BE236 - Arr. Sint-Niklaas
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Conny Croes
Telefoon
+32 37805125
E-mail
conny.croes@sint-carolus.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://site.tisca.be/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290940

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Verbouwing schoolgebouw Sint-carolus

Referentienummer: ELD-SAS_V.24988-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45210000 - Bouwen van gebouwen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Algemene aanneming - verbouwing van 2 bestaande gebouwen tot uitbreiding van bestaand schoolgebouw

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

13-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-534224

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 10-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
18-12-2017 11:00
Te lezen:
20-12-2017 10:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
18-12-2017 11:00
Te lezen:
20-12-2017 10:00

Overige nadere inlichtingen

-