Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

BB2059 - Kanaal naar Charleroi - Opwaardering bedrijvenzone langs het kanaal naar Charleroi te Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos - Voorontwerp voor de ontsluiting van de bedrijvenzone en een brug over het kanaal naar Charleroi thv de Drie Fonteinenstraat

De diensten hebben onder meer betrekking op:
- Opmaak van een studie op micro niveau naar de effecten op de mobiliteit van de aanleg van de te ontwerpen brug (vooral de aansluiting op de Humaniteitslaan nabij de afrit van de Ring) en onderzoek naar het gewenste type verkeer (enkel vrachtwagens met toegang tot bedrijventerrein of volledige openbare weg die ook toegankelijk is voor autoverkeer en ontsluiting van de woonwijken);
- Opmaak van een studie en bijhorend verzamelplan aangaande de diverse ondergrondse hindernissen (oude constructies,…) en nutsleidingen binnen het projectgebied (persleiding, Aquafin, Fluxys, Elia, Eandis, … ) en de kanaalverbreding;
- Begeleiding en coördinatie van de nodige aanpassings- en verplaatsingsprocedures van de hierboven genoemde nutsleidingen en hindernissen;
- Uitvoeren en coördineren van grondmechanisch vooronderzoek met als doel het uitvoeren van (continue elektrische) sonderingen, boringen en labo-proeven voor het identificeren en bepalen van de relevante gegevens van de grond (grond mechanische karakteristieken);
- Conceptuele ontwerpstudie waarbij de uitgangspunten en randvoorwaarden afgetoetst worden als input voor de opmaak en keuze van ontsluitingswegen en keuze van type brug in het voorontwerp.
- Ontwerpstudie, zowel in voorontwerp als in ontwerp, van een brug (mobiel of vast) over het kanaal naar Charleroi op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos;
- Ontwerpstudie, zowel in voorontwerp als in ontwerp, voor de ontsluitingswegen en aantakkingen op de brugconstructie;
- Ondersteuning aan de opdrachtgever:
o Opmaak van een door de opdrachtgever in te dienen bouwvergunningsdossier op basis van de hoger vernoemde ontwerpstudies (brug, wegenis, nutsleidingen,…);
o Begeleiding van de opdrachtgever dmv het afvaardigen van een projectleider op voltijdse basis
o Uitvoeren van project- en risicomanagement tot het bekomen van een gedragen ontwerp;
o Opvolging van stuurgroepvergaderingen met opdrachtgever, gemeenten en stakeholders
o Begeleiding van de onderhandelingen voor de grondverwerving met o.a. Electrabel, Aquafin, Alides,… en aangelande bedrijven (Cantillana, Redevco site, Spirigos,…);
- Diverse communicatieve ondersteuning (informatiesessies, workshops, overlegvergaderingen, communicatie, …)

Publicatiedatum
25-11-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45111250 - Uitvoering van bodemonderzoek
71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen
71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
71311210 - Adviezen inzake wegenbouw
71322300 - Brugontwerpdiensten
71320000 - Technische ontwerpdiensten
71351810 - Topografische diensten
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Waterwegen en Zeekanaal NV - Afdeling Zeekanaal
Postadres
Oostdijk 110, 2830 Willebroek, BE
Contactpunt(en)
Waterwegen en Zeekanaal NV - Afdeling Zeekanaal
Ter attentie van
Lief Vanspringel

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Pagina 53 inzake de uitvoering van grondmechanisch onderzoek
In plaats van
Oorspronkelijke tekst uit bestek op pagina 53:
• De begeleiding, het leveren van input en de interpretatie van het grondmechanisch en geofysisch onderzoek (sonderingen, boringen, kernboringen, laboproeven)
Te lezen
wordt aangepast als volgt:
• De uitvoering, begeleiding, het leveren van input en de interpretatie van het grondmechanisch en geofysisch onderzoek (sonderingen, boringen, kernboringen, laboproeven) via een gespecialiseerde onderaannemer;
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Pagina 54 inzake de uitvoering van grondmechanisch onderzoek
In plaats van
Oorspronkelijke tekst uit bestek op pagina 54:
De dienstverlener zal niet instaan voor de volgende prestaties, welke, in voorkomend geval, door
andere dienstverleners buiten deze dienstenopdracht zullen uitgevoerd worden:
• de effectieve uitvoering van grondmechanisch en geofysisch onderzoek en laboproeven;
• de milieu-hygiënische grondonderzoeken;
• de veiligheidscoördinatie-ontwerp en -verwezenlijking.
Te lezen
Wordt aangepast als volgt:
De dienstverlener zal niet instaan voor de volgende prestaties, welke, in voorkomend geval, door
andere dienstverleners buiten deze dienstenopdracht zullen uitgevoerd worden:
• de milieu-hygiënische grondonderzoeken;
• de veiligheidscoördinatie-ontwerp en -verwezenlijking.

Overige nadere inlichtingen

De aanbestedende overheid wenst een verduidelijking toe te voegen inzake de gevraagde technische bekwaamheid vermeld onder Afdeling 3. Kwalitatieve selectie, art. 72 op pagina 23 van het bestek.
De gevraagde relevante referentie voor
- “een referentie van een gelijkaardig brugontwerp (beweegbare brug) met vergelijkbare dimensies (overspanning: 80m, breedte: 15m, 7m20 doorvaarhoogte)”
wordt als volgt verduidelijkt:
Bij de beoordeling van deze referentie zal de aanbestedende overheid nagaan of de inschrijver ervaring heeft in het ontwerpen van beweegbare bruggen. De opgegeven dimensies werden ontleend aan de inrichtingsstudie
vermeld in onderhavig bestek onder hoofdstuk III – 1 §1.5 (Eindrapport Inrichtingsstudie - economische en stedenbouwkundige studies voor de opwaardering van een bedrijvenzone langs het kanaal naar Charleroi te
Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos) en zijn slechts als indicatief te beschouwen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!