Gemeente Grimbergen
Aankondiging van een opdracht

Onderhoud en herasfalteren van verschillende wegen te Grimbergen

Onderhoud en herasfalteren van verschillende wegen te Grimbergen

Publicatiedatum
06-12-2016
Deadline
25-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45233141 - Wegenonderhoud
45233142 - Herstellen van wegen
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Grimbergen
Postadres
Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen, BE
Contactpunt(en)
De heer Danny Metior

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De inschrijver dient te voldoen aan de voorschriften inzake bijdragen aan de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid. Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoled in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

Een omstandige bankverklaring, afgeleverd door een gekende bankinstelling met zetel in de Europese Unie, waaruit duidelijk blijkt dat de financiële mogelijkheden van de aannemer van die aard zijn dat hij de opdracht financieel tot een goed einde kan brengen, dient bij de prijsofferte gevoegd..

Eventuele minimumeisen:

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Vakbekwaamheid

Een lijst van werken die de afgelopen vijf jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.

Eventuele minimumeisen:

Een verklaring welke de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de aannemer voor het verlenen van de opdracht beschikt.
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 2