Rectificatie

Werken in de “Bloemekeswijk” te Lovendegem – Fase II

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Stropstraat 1
Plaats
GENT
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 92425733
E-mail
patrick.rombaut@farys.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.farys.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=289428

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Werken in de “Bloemekeswijk” te Lovendegem – Fase II

Referentienummer: TMVW-DOM-113-09-250-Z (en DOM-113-13-002-W)-F05_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233253 - Wegdekwerkzaamheden voor voetpaden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in de “Bloemekeswijk” (Eglantier, Azalea-, Begonia-, Mimosa-, Dahlia-, Lavendel-, Salvia- en Jasmijnstraat) op het grondgebied van de gemeente Lovendegem – Fase II

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

28-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-535644

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 227-473752

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 23-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

terechtwijzend bericht 3