OCMW
Rectificatie

Verbouwing vier woningen Moretusburgwijk

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
OCMW
Nationaal identificatienummer
0207.500.123_22847
Postadres
Lange Gasthuisstraat 39
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Joke Goffart
Telefoon
+32 3382061
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=306484

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=306484

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Verbouwing vier woningen Moretusburgwijk

Referentienummer: Antwerpen-GAC_2017_00117_2-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Verbouwing vier woningen Moretusburgwijk

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

30-07-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-511105

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 20-04-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

In functie van onderstaande vraag bevestigen we dat voor deze verbouwingen geen vergunning bekomen is. Er is wel een melding gedaan, waarvan akte genomen werd op 18/8/2017. Initiële vraag: "In verband met de nieuwe wetgeving voor de verzekering van renovaties van gebouwen met bewoning als bestemming, zouden wij bij deze graag informeren of deze werken al dan niet vergunningplichtig zijn. Indien er een vergunning is aangevraagd, graag de datum waarop deze is afgeleverd (voor of na 1 juli 2018)."