Dilbeek
Rectificatie

Dilbeek : Verbeteringswerken afwatering omgeving Bronstraat

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Dilbeek
Nationaal identificatienummer
0207.507.645_21013
Postadres
Gemeenteplein 1
Plaats
Dilbeek
Postcode
1700
NUTS-code
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Tom Feusels
Telefoon
+32 25057500
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.dilbeek.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=308173

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Dilbeek : Verbeteringswerken afwatering omgeving Bronstraat

Referentienummer: Dilbeek-BE0100.260273-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233140 - Wegwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Deze opdracht heeft tot doel verbeteringswerken aan de afwatering in de omgeving van de Bronstraat.
Het project bestaat uit:
a) Uitvoeren van topografische verrichtingen;
b) Opbreken van verhardingen en hun funderingen;
c) Opbreken van rioleringen;
d) Grondwerken voor de aardebaan;
e) Aanleggen van rioleringen en bouwen van inspectieputten;
f) Aanleggen van funderingen;
g) Aanleggen van straatgoten en trottoirbanden;
h) Aanleggen van straatkolken en hun aansluitingen;
i) Aanleggen van rijwegverhardingen en fietspaden
j) Realiseren van aansluitingen van huisriolen;
k) Bestratingen van voetpaden en parkeerplaatsen
l) Werfsignalisatie;
m) Beplantingen;
n) Grasbezaaiingen;
o) Signalisatie en wegmarkering;
p) Het onderhoud gedurende de waarborgtermijn
De uitvoeringstermijn bedraagt 120 werkdagen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

05-06-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-512981

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 09-05-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Terechtwijzend bericht nr. 1