Architectenburo L.Bovens bvba
Rectificatie

restauratie en geschiktmaking kleuterschool Leut

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Architectenburo L.Bovens bvba
Nationaal identificatienummer
0861.617.445_515035
Postadres
Joseph Smeetslaan 228
Plaats
MAASMECHELEN
Postcode
3630
NUTS-code
BE222 - Arr. Maaseik
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 89771575
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376141

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376141

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

restauratie en geschiktmaking kleuterschool Leut

Referentienummer: ALB BVBA-V.25247-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

verbouwing en uitbreiding kleuterschool Leut

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

18-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-517181

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 20-05-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

enkele notities in het bestekdocument S.O. moeten worden aangepast; de S.O. wordt vervangen door de S.O. van dit erratum