vzw KSO Tielt-Ruiselede
Rectificatie

Ingrijpende Energetische Renovatie schoolgebouw - VTI Tielt - blok F

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
vzw KSO Tielt-Ruiselede
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Ieperstraat 32
Plaats
Tielt
Postcode
8700
NUTS-code
BE257 - Arr. Tielt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Dominique Maertens
Telefoon
+32 51427194
E-mail
[email protected]
Fax
+32 51850012

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.molenland.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Ingrijpende Energetische Renovatie schoolgebouw - VTI Tielt - blok F

Referentienummer: BI/VTI/HUL/1901

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45214000 - Gebouwen voor onderwijs en onderzoek

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

25-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-518409

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 29-05-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
1
Afdelingsnummer
I.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
AANVULLINGEN
In plaats van:
uitbreiding -
Te lezen:
Het bestand 05_aanvullingen_20200625 bevat een zeer kleine aanvulling en vragen/antwoorden voor het gepubliceerde dossier.

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
09-07-2020 00:00
Te lezen:
07-07-2020 09:00

Overige nadere inlichtingen

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar dinsdag 7 juli 2020, 09.00.