Gemeente Retie
Rectificatie

Infrastructuurwerken Passtraat in Retie

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Retie
Nationaal identificatienummer
0204.212.714_21803
Postadres
Markt 1
Plaats
Retie
Postcode
2470
NUTS-code
BE213 - Arr. Turnhout
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
IOK, technische dienst
Telefoon
+32 14562764
E-mail
[email protected]
Fax
+32 14589722

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.retie.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=375920

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Infrastructuurwerken Passtraat in Retie

Referentienummer: IOK-475005_passtraat-F02_2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht behelst infrastructuurwerken voor de realisatie van onder meer:- opbraak bestaande wegenis en verharding- opbraak bestaande riolering- afgravingswerken- ophogingswerken- aanleg van riolering- wegherstellingswerken- aanleg van nieuwe verharding- plaatsen van folie- groenaanlegen het onderhoud van deze werken gedurende de waarborgperiode.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

19-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-516845

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 19-05-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
In plaats van:
Voor de posten 187 en 188 werd de aard aangepast van “st” naar “VH”. De eenheid voor deze posten werd aangepast van “m” naar “st”.
Te lezen:
ERRATUM 2: Voor de posten 220 tem 238 is een verhoogde borg van toepassing. Dit wordt aangeduid door een “b” in kolom BT van de samenvattende opmeting. De posten 254 tot en met 289 zijn overbodig want foutief dubbel opgenomen en moeten geschrapt worden in de samenvattende opmeting. HERHALING ERRATUM 1: Voor de posten 187 en 188 werd de aard aangepast van “st” naar “VH”. De eenheid voor deze posten werd aangepast van “m” naar “st”.

Overige nadere inlichtingen

Voor de posten 220 tem 238 is een verhoogde borg van toepassing. Dit wordt aangeduid door een “b” in kolom BT van de samenvattende opmeting. De posten 254 tot en met 289 zijn overbodig want foutief dubbel opgenomen en moeten geschrapt worden in de samenvattende opmeting.