Rectificatie

Kontich: Buitengewoon onderhoud aan gemeentewegen dienstjaar 2014-2018, dienstjaar 2017 - deel 3: Beemdenlaan - Holle Eikaard

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Kontich
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Gemeenteplein 1
Plaats
Kontich
Postcode
2550
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Luc Straus
Telefoon
+32 34519261
E-mail
luc.straus@kontich.be
Fax
+32 34583139

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.kontich.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=291273

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Kontich: Buitengewoon onderhoud aan gemeentewegen dienstjaar 2014-2018, dienstjaar 2017 - deel 3: Beemdenlaan - Holle Eikaard

Referentienummer: Kontich-227073.03 / KON3040-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45230000 - Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

- Rooien van bomen
- Opbraak bestaande verhardingen: asfaltverharding en kleinschalige elementen
- Opbraak/ opvullen bestaande riolering
- Droog grondverzet
- Funderingswerken
- Aanleg van wegenis in asfaltverharding en waterdoorlatende betonstraatstenen
- Aanleg van voetpaden en parkeerstroken in betonstraatstenen
- Aanleg van een gescheiden rioleringstelsel met behulp van buizen en kokerelementen
- plaatsen van geprefabriceerde betonnen trottoirbanden en kantstroken
- plaatsen van boombunkers.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

01-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-534580

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 14-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Volgende posten in de meetstaat zijn geschrapt: posten 18-75-76-77-78-79-80-81-82-83-131-132-133-134-135-136-201 Volgende posten zijn toegevoegd: TB1-TB2-TB3-TB4-TB5-TB6-TB7-TB8-TB9-TB10-TB11-TB12-TB13-TB14-TB15-TB16-TB17-TB18-TB19-TB20-TB21 Posten TB6 t.e.m. TB21 zijn posten toegevoegd ter vervanging van de geschrapte posten en hebben betrekking tot afvoer van gronden TB1 t.e.m. TB5 zijn extra toegevoegd aan het dossier. De wijzigingen in het bestek zijn geel gemarkeerd en hebben betrekking op de toevoeging van de draftversie van het Technisch verslag. Bijlage 2 is toegevoegd aan het dossier.