Rectificatie

Meerjarige open opdracht (2018-2021) tegen prijslijst voor dakwerken aan de militaire infrastructuur, gelegen in de zone van het Plateau BRUGGE

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten"
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Eversestraat, 1
Plaats
Evere
Postcode
1140
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Frank Garrein
Telefoon
+32 24415527
E-mail
Frank.Garrein@mil.be
Fax
+32 24439426

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290327

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Meerjarige open opdracht (2018-2021) tegen prijslijst voor dakwerken aan de militaire infrastructuur, gelegen in de zone van het Plateau BRUGGE

Referentienummer: MRMP-I/S-18IS621-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45261210 - Dakdekkerswerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De onderhavige overheidsopdracht betreft:
- een meerjarige overeenkomst van werken tegen prijslijst betreffende dakwerken, overeenkomstig de voorwaarden van dit bestek;
- het uitvoeren van preventieve of correctieve onderhouds- en herstellingswerken aan de bestaande gebouwen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot opdrachten voor het uitvoeren van beperkte aanpassings- en renovatiewerken;
- een stock-aanneming die betrekking heeft op werken waarvan de plaats, de exacte aard en/of de omvang niet a priori bepaald zijn in dit bestek.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

29-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-533754

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 03-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Presentatie n lijst deelnemers informatievergaderingen