Scholengroep22, Panta Rhei
Rectificatie

Uitbreiding van een schoolgebouw met 8 klassen_Perceel 1: Afbraak & Ruwbouw

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Scholengroep22, Panta Rhei
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Schoonmeersstraat 26
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevr. Anne De Belder
Telefoon
+32 92727777
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.pantarhei.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=279306

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Uitbreiding van een schoolgebouw met 8 klassen_Perceel 1: Afbraak & Ruwbouw

Referentienummer: THV Leyman - Mahieu Architecten-407S_P1-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45214210 - Bouwen van basisschool

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Uitbreiding van een schoolgebouw met 8 klassen_Perceel 1: Afbraak & Ruwbouw

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-523524

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 06-07-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Er werd een zetfout rechtgezet in de voorpagina van de administratieve bepalingen. De zetfout betreft de melding in klasse en categorie. De juiste klasse en categorie staat beschreven in art. 67.