Stad Oostende
Rectificatie

Renovatie van de Lijnbaanstraat

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stad Oostende
Nationaal identificatienummer
BE 0207.436.775
Postadres
Vindictivelaan 1
Plaats
Oostende
Postcode
8400
NUTS-code
BE255 - Arr. Oostende
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Anja Gregorius
Telefoon
+32 59258370
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.oostende.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Renovatie van de Lijnbaanstraat

Referentienummer: 130.W.601

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233000 - Aanleg van snelwegen en wegen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

30-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-519043

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 04-06-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Op pagina 137 van het bestek werd de meetmethode voor het aanbrengen van nieuwe afdekkingen op keldergaten verbeterd van m² naar stuk. In de meetstaat stond dit reeds correct vermeld.