Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Rectificatie

N74 x Paalsteenstraat, Hasselt: aanpassen kruispunt + asfaltrenovatie

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Nationaal identificatienummer
0316.380.841_17465
Postadres
Koningin Astridlaan 50 bus 4
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 11742396
E-mail
[email protected]
Fax
+32 11742448

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=315263

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=315263

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

N74 x Paalsteenstraat, Hasselt: aanpassen kruispunt + asfaltrenovatie

Referentienummer: AWV L-1M3D8G/18/45-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233222 - Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Het doel van de aanneming is het aanpassen van het kruispunt N74 x Paalsteenstraat (afslagstrook met aanliggend verhoogd fietspad + aanpassing bypass en eiland) alsook de vernieuwing van de top- en onderlaag asfalt op de N74 tussen de (toekomstige) werfzone van De Vlaamse Waterweg en de uitgevoerde werf van het viaduct van Kiewit.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-07-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-520814

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 17-07-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

De plannen en het VGplan warden online geplaatst.