Kerkfabriek De Verrezen Heer te Berchem
Rectificatie

Isoleren van de platte daken aan “De Verrezen Heer Parochiekerk Berchem, Rooi”

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Kerkfabriek De Verrezen Heer te Berchem
Nationaal identificatienummer
0211.504.837_622666
Postadres
Berchemstadionstraat 8
Plaats
Antwerpen
Postcode
2600
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Hugo Kindts
Telefoon
+32 476416877
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=378358

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Isoleren van de platte daken aan “De Verrezen Heer Parochiekerk Berchem, Rooi”

Referentienummer: KDVH-Dakisolatie2020-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45260000 - Dakdekkers- en andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Isoleren van de platte daken aan “De Verrezen Heer Parochiekerk Berchem, Rooi”

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

18-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-520251

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 15-06-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Toevoeging van volgende documenten: - Dakplan - Samenvattende meetstaat in Excel