Aankondiging van een opdracht

KANDIDATUURSTELLING: Het aanstellen van een partner voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van een kinderdagverblijf te Oostende

De stad Oostende voorziet in haar beleid in een uitbreiding van het aantal plaatsen voor kinderopvang. Het realiseren van de Vlaamse Streefdoelen tegen 2020 is daarbij het objectief.
De Stad wenst niet alleen in te zetten op stedelijke kinderopvang, maar ook niet-stedelijke initiatieven inzake de opzet van kinderdagverblijven te ondersteunen.
Deze kan zich richten op initiatieven, die enerzijds de exploitatie kunnen aanbieden op basis van een bestaande eigen infrastructuur (concept 1), of anderzijds de exploitatie kunnen aanbieden, maar niet over de noodzakelijke infrastructuur beschikken (concept 2).
In het kader van concept 2, wordt voor exploitanten die geen bestaande eigen infrastructuur kunnen aanbieden een locatie aangereikt door de Stad Oostende waar de nodige infrastructuur zal worden gebouwd, waarbij wordt uitgegaan van een kinderopvang voor 66 plaatsen.
Voor de realisatie van de nodige infrastructuur wordt geopteerd voor een Publiek Private Samenwerking (PPS) waarbij de bouw van het kinderdagverblijf wordt opgevat als een DBFM-project, hetgeen impliceert dat de projectpartner dient in te staan voor het leveren van volgende prestaties met betrekking tot het infrastructuurproject:
- het ontwerp (Design);
- de bouw (Build);
- de financiering (Finance);
- het onderhoud (Maintain);

Publicatiedatum
25-11-2015
Deadline
06-01-2016 om 23:59
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
79993000 - Gebouwen- en faciliteitenbeheer
Regiocodes (NUTS)
BE255 - Arr. Oostende
Contracttype
Werken
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
TMVW servicelijnen
Postadres
Stropstraat 1, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Fanny Pynckel

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Conform art. 61 van het KB van 15 juli 2011

Economische en financiële draagkracht

- Nota aangaande de solvabiliteit, liquiditeit en rendabiliteit
- Jaarrekeningen laatste 3 boekjaren

Vakbekwaamheid

- Attest van inschrijving bij de Orde van Architecten of Europees Equivalent
- Documenten aangaande de erkenningsreglementering
- Referenties en tevredenheidsattesten
- Nota aangaande de capaciteit en organisatorische bekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

- Categorie D, in de klasse die overeenstemt met de oprichtingswaarde van de door hem voorgestelde infrastructuur.
- Alle gevraagde referenties dienen uitgevoerd te zijn binnen de laatste vijf (5) jaar voorafgaand aan de indiening van de kandidatuurstelling.
De ervaring van de inschrijver dient te worden gestaafd met opgave van:
- minstens één (1) relevante referentie (inclusief tevredenheidsattest) inzake het ontwerp van een kinderdagverblijf met minimaal 14 opvangplaatsen;
- minstens drie (3) relevante referenties (inclusief tevredenheidsattest) inzake de realisatie van een utuliteitsbouwproject met een minimaal uitvoeringsbedrag van € 600 000 (excl. btw);
- Minstens één (1) relevante referentie (inclusief tevredenheidsattest) inzake het facilitair beheer/onderhoud van een gebouwenpatrimonium van minimaal 300 m² grondoppervlakte.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1774 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!