Rectificatie

Vilvoorde - inrichten trambusstelplaats t.h.v. voormalig (auto)keuringscentrum

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Nationaal identificatienummer
0242.069.537_16713
Postadres
Motstraat 20
Plaats
Mechelen
Postcode
2800
NUTS-code
BE212 - Arr. Mechelen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Domeinen & Infrastructuur, Wouter Vanrenterghem
Telefoon
-
E-mail
wouter.vanrenterghem@delijn.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.delijn.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=316769

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Vilvoorde - inrichten trambusstelplaats t.h.v. voormalig (auto)keuringscentrum

Referentienummer: De Lijn-PG1715-60266-F05_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Het aanpassen van een voormalig (auto)keuringscentrum naar een trambusstelplaats voor 14 trambussen (bussen met een lengte van 24m en 2 geledingen).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

06-09-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-522916

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 09-08-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Looptijd in maanden Looptijd in dagen

Overige nadere inlichtingen

Bijkomend document werd opgeladen: PG1715 60266 - Bestek W OA TWB 20180906

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2212 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!