Rectificatie

Afbraak en wederopbouw van 3 appartementsgebouwen in de Vandroogenbroeckstraat 60-62-64 te 1030 Schaarbeek

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Schaerbeekse Haard
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Trootstraat 70
Plaats
Brussel
Postcode
1030
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Carine Laurent
Telefoon
+32 22408049
E-mail
claurent@fsh.irisnet.be
Fax
+32 22408060

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.foyerschaerbeekois.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=285543

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Afbraak en wederopbouw van 3 appartementsgebouwen in de Vandroogenbroeckstraat 60-62-64 te 1030 Schaarbeek

Referentienummer: FOYER SCHAERBEEKOIS-2580/2010/03/03-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Afbraak en wederopbouw van 3 appartementsgebouwen in de Vandroogenbroeckstraat 60-62-64 te 1030 Schaarbeek

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

22-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-532299

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 24-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Aanvullende documenten : - Bijschrift Bordeel binnen deuren (PDF) - Samenvattend bordeel binnen deuren (PDF) - Aanvullend bezoek 29/11/2017 (PDF) - Samenvattende meetstaat (Excel)