Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Station Ossegem - Hernieuwing van het schildersysteem

Hernieuwing van het schildersysteem: Het reinigen, ontvetten en ontroesten van de te schilderen oppervlakken; Het eventueel bijwerken van eventuele kleine betonherstellingen; Nodige stellingen en ladders; Afschermen van de vloeren; Afschermen van eventueel meubilair en apparaten; Verwijderen van alle werfinstallaties en het reinigen van de werfzones na uitvoering van de werken EN eventuele herstellingen aan de uitgevoerde werken in het kader van de waarborg en dit gedurende deze waarborgperiode;

Datum van verzending van deze aankondiging
12-12-2017
Publicatiedatum
12-12-2017
Deadline
26-01-2018
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
45442100 - Schilderwerk
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer
Postadres
Vooruitgangsstraat 80
Plaats
Brussel
Postcode
1030
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
M. Hervé Crine
E-mail
hcrine@sprb.brussels

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-
Door het indienen van zijn offerte, verklaart de inschrijver dat hij zich niet in een van de uitsluitingcriteria bevindt zoals bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van het K.B. van 18 juni 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de speciale sectoren, zoals gewijzigd.
-
De aanbesteder onderzoekt de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord in hoofde van de inschrijver van wie de offerte als beste gerangschikt is. Daartoe, en in het geval dat de aanbesteder de nuttige inlichtingen niet kan verkrijgen via elektronische weg (federale informaticatoepassing ‘DIGIFLOW’), vraagt hij de betrokken inschrijver om hem zo snel mogelijk en binnen de vooropgestelde termijn, de inlichtingen of documenten te leveren die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan.
Voor de Belgische inschrijvers, zal de aanbesteder zelf de documenten of inlichtingen m.b.t. het attest van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen via elektronische weg opzoeken in de federale databanken die beschouwd worden als authentieke bronnen.
-
De andere vereiste documenten en inlichtingen voor de kwalitatieve selectie zullen door de inschrijvers zelf voorgelegd worden.
-
Opmerkingen:
-
1. Voor de offertes ingediend door tijdelijke handelsvennootschappen of feitelijke verenigingen, moet elke deelgenoot afzonderlijk bewijzen dat hij zich niet in een ‘toestand van uitsluiting’ bevindt. Bijgevolg is de beschikking over de impliciete verklaring op erewoord waarvan sprake is van toepassing voor elk lid van de tijdelijke handelsvennootschap. De uitsluiting van een van de deelgenoten maakt de offerte van de tijdelijke handelsvennootschap of de tijdelijke vereniging nietig (Omzendbrief 10.02.98).
-
2. Indien de aanbesteder na verificatie vaststelt dat de impliciete verklaring op erewoord, op de uiterste datum van ontvangst van de offertes, niet of niet meer overeenstemt met de persoonlijke toestand van de geselecteerde inschrijver, dan wordt/kan de inschrijver worden uitgesloten.
-
In dit geval maakt de aanbesteder een nieuwe rangschikking op, rekening houdend met de offerte die onmiddellijk na deze van de uitgesloten inschrijver is gerangschikt, en zal ze de persoonlijke situatie nagaan van de op die manier nieuwe gerangschikte inschrijver, enzovoorts, indien dit nodig is.
-
Artikel 68 (Artikels 62 en 63 van het K.B. van 18 april 2017)
Voor de Belgische inschrijvers, zal de aanbesteder zelf via consultatie langs elektronische weg van de federale databank, geïdentificeerd als authentieke bronnen, de inlichtingen of documenten betreffende het betalingsattest voor sociale zekerheid, inwinnen.
De overige gevraagde documenten of inlichtingen betreffende toegangsrecht zullen door de inschrijvers zelf geleverd worden.
De vreemde inschrijver moet aan de voorwaarden voldoen en bewezen door een document dat verplicht bij de offerte dient gevoegd te worden.
• het attest uitgaande van de vreemde en competente overheid volgens het geval, waar de aannemer bewijst dat hij in regel is met de sociale bijdrage in de zin van het artikel 62, § 1 van het koninklijk besluit van 18 april 2017.

Economische en financiële draagkracht

-
De inschrijver moet voldoen aan de voorwaarden van de kwalitatieve selectie gestaafd door de volgende documenten die verplicht te voegen zijn bij de offerte:
-
 het geraamde bedrag van het deel van de opdracht die aan hen zal toevertrouwd worden en de overeenkomende erkenningsklasse.

Eventuele minimumeisen:

-
De klasse die overeenstemt met het bedrag van de offerte, wordt op klasse 2 van de aanbesteder geraamd

Technische en beroepsbekwaamheid

-
De inschrijver moet voldoen aan de voorwaarden van de kwalitatieve selectie gestaafd door de volgende documenten die verplicht te voegen zijn bij de offerte:
-
hetzij het bewijs van zijn erkenning als aannemer van werken voor de uitvoering van werken van D13 en van de klasse die overeenstemt met het bedrag van de offerte (klasse 2 volgens de raming van de aanbesteder);
-
hetzij het bewijs van een gelijkwaardig erkenning die voortspruit uit een inschrijving op een officiële lijst van aannemers erkend in een andere Lidstaat van de E.G. evenals uit eventuele aanvullende documenten;
-
hetzij de nodige alternatieve bewijsstukken overeenkomstig artikel 3 § 1 en 2° van de wet van 20 maart 1991 aangaande de erkenning van aannemers der werken (cf. artikel 1er van het ministerieel besluit van 27 september 1991);
-
Als van toepassing, voor elke onderaannemer waarvan de lijst vereist is voor artikel 76 hieronder:
-
het bewijs van zijn erkenning als aannemer van werken voor de ondercategorie D13 in functie van het deel van de opdracht die aan hen zal toevertrouwd worden;
-
Zien de Administratieve bepalingenan het BB 1462

Eventuele minimumeisen:

-