Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Vastgoedproject directiegebouwen NMBS te Brussel-Zuid

Valoriseren van de vastgoedportefeuille van de directiegebouwen van de NMBS, incl. nieuwbouw en/of renovatie en financiering van de nieuwe hoofdzetel NMBS aan de Fonsnylaan.
Alle gegevens zijn terug te vinden in de toegevoegde selectieleidraad.


Datum van verzending van deze aankondiging
07-12-2017
Publicatiedatum
09-12-2017
Deadline
16-01-2018
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Opdrachtcodes (CPV)
45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
Contracttype
Werken
Procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) nv van publiek recht
Postadres
Frankrijkstraat 56
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Nancy Geyskens, Manager Directie Stations – Frankrijkstraat 91 te 1060 Brussel
E-mail
nancy.geyskens@b-rail.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Alle gegevens zijn terug te vinden in de toegevoegde selectieleidraad.

Economische en financiële draagkracht

Alle gegevens zijn terug te vinden in de toegevoegde selectieleidraad.

Eventuele minimumeisen:

Alle gegevens zijn terug te vinden in de toegevoegde selectieleidraad.

Technische en beroepsbekwaamheid

Alle gegevens zijn terug te vinden in de toegevoegde selectieleidraad.

Eventuele minimumeisen:

Alle gegevens zijn terug te vinden in de toegevoegde selectieleidraad.