Rectificatie

Bouwen van 31 huur - en 16 koopwoningen Akkerlaan (P1) , Willebroek

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Volkshuisvesting Willebroek
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
A.Van Landeghemplein 2
Plaats
Willebroek
Postcode
2830
NUTS-code
BE212 - Arr. Mechelen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Andy Dilles
Telefoon
+32 38865612
E-mail
andy.dilles@volkshuisvesting-willebroek.woonnet.be
Fax
+32 38866203

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.volkshuisvestingwillebroek.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Bouwen van 31 huur - en 16 koopwoningen Akkerlaan (P1) , Willebroek

Referentienummer: 2010/0929/09A

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45211300 - Bouwen van woningen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

04-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-534911

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 16-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Inhoud artikel 10.60 is niet meer van toepassing Inhoud artikel 20.55.10 is vervolledigd In de samenvattende opmeting (SO) dienen de 3 bestanden van zowel huur, koop als totaal ingevuld te worden.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2345 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!