Rectificatie

Bouwen van 31 huur - en 16 koopwoningen Akkerlaan (P1) , Willebroek

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Volkshuisvesting Willebroek
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
A.Van Landeghemplein 2
Plaats
Willebroek
Postcode
2830
NUTS-code
BE212 - Arr. Mechelen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Andy Dilles
Telefoon
+32 38865612
E-mail
andy.dilles@volkshuisvesting-willebroek.woonnet.be
Fax
+32 38866203

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.volkshuisvestingwillebroek.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Bouwen van 31 huur - en 16 koopwoningen Akkerlaan (P1) , Willebroek

Referentienummer: 2010/0929/09A

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45211300 - Bouwen van woningen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

04-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-534911

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 16-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Inhoud artikel 10.60 is niet meer van toepassing Inhoud artikel 20.55.10 is vervolledigd In de samenvattende opmeting (SO) dienen de 3 bestanden van zowel huur, koop als totaal ingevuld te worden.