Rectificatie

A5018026 - Brugge, renovatie collectoren t.h.v. Komvest

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Nationaal identificatienummer
0440.691.388_173
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Dirk De Waele
Telefoon
+32 34504511
E-mail
aanbestedingen@aquafin.be
Fax
+32 34583020

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.aquafin.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=326828

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

A5018026 - Brugge, renovatie collectoren t.h.v. Komvest

Referentienummer: AQFINFRA-A5018026-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45252130 - Uitrusting voor rioolwaterzuivering

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

A5018026 - Brugge, renovatie collectoren t.h.v. Komvest Renovatie collector met lengte 47,1 m en diameter 800 mm d.m.v. buis in buistechniek. Renovatie collector met lengte 7 m en diameter 1000 mm d.m.v. buis in buistechniek. Renoveren van 4 inspectieputten d.m.v. hydro-afbraak, herstelmortel en coating. Trekproeven per inspectieput na hydro-afbraak, na herstelmortel en na coating. Afbraak en vervanging van twee ijzeren debietbeperkers (inclusief toebehoren). In stand houden waterafvoeren d.m.v. aanbrengen van bypassen. Plaatsen van signalisatie/afbakening rond de werkzone tijdens de uitvoering. Uitvoeren van camera inspecties. Plaatselijk opbreken en herstellen verharding rond inspectieputten t.b.v. collectorrenovatie. Aanpassen bovenbouw inspectieputten t.b.v. collectorrenovatie.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

11-01-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-535098

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 27-11-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 : - Openingszitting wordt uitgesteld naar 01/02 om 10u30 - Nieuwe versie bestek en meetstaat toegevoegd. - Brochure veilig afdalen toegevoegd.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2035 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!