OCMW Mechelen
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Design, Build, Maintance (and operating)- opdracht (Woon-)zorgproject Roosendaelveld

De uit te voeren Opdracht behelst in eerste instantie het ontwerpen, bouwen en onderhouden van een woonzorgcentrum met centrale keuken en multifunctionele ruimte (inclusief omgevingsaanleg) voor het Sociaal Huis Mechelen. Daarnaast wordt er gevraagd om voor het Project-gebied een masterplan op te stellen, waarin de Opdrachtnemer zijn globale visie geeft omtrent het potentieel van de site. In het kader van de ambitie van de stad Mechelen om zich te profileren als ‘smart city’ wordt er aan de Opdrachtnemer ook gevraagd om in de te voorziene multi-functionele ruimte een eigen project “zorg voor de toekomst” te realiseren en dit voor vier (4) jaar te exploiteren.
Voor wat het DBM-gedeelte betreft, zal de Opdrachtnemer meer bepaald instaan voor het ontwerpen (m.i.v. het bekomen van de noodzakelijke Vergunning(en)), het bouwen van de Infra-structuur (inclusief de voorbereidende werken op het bouwterrein, de parking en de omgevingsaanleg) en het onderhoud gedurende vijfentwintig (25) jaar. Ook alle studies, waaronder de veiligheidscoördinatie en de EPB-verslaggeving, zijn inbegrepen in de Opdracht.
De Aanbestedende Overheid heeft ter verdere omkadering van de Opdracht een Projectdefinitie opgesteld waarin de basisdoelstellingen die zij met de DBM(o)- opdracht wil bereiken, zijn uiteengezet. (BIJLAGE 5).

Publicatiedatum
05-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Mechelen
Postadres
Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen, BE
Contactpunt(en)
De heer Jan Bal

Overige nadere inlichtingen

Nota van Toelichting nr. 2