Infrabel - Directie Build
Rectificatie

Project TR 190303 - Voorbereidende werken en funderingen van het Infrabel Academy Gebouw

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Infrabel - Directie Build
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Marcel Broodthaersplein 2
Plaats
Brussel
Postcode
1060
NUTS-code
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
TUC RAIL N.V.
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.infrabel.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=279402

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Project TR 190303 - Voorbereidende werken en funderingen van het Infrabel Academy Gebouw

Referentienummer: I-Build-TR 190303-F05_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45262210 - Funderingswerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Het bouw rijp maken van het terrein:
• Ontbossen
• Grondwerken en Grondafvoer
• Vrijmaken van de dakplaat van de metrotunnel
Funderingwerken
• Doorboringen dakplaat van de Metro tunnel
• Maken van verdeelbalken in de tunnel
• Maken van kolommen in de tunnel tot boven het tunneldak
• Herstellen van de dakplaat en het herstellen van de waterdichting.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

25-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-524824

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 145-300228

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 01-08-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
13-09-2017
Te lezen:
27-09-2017

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
De inschrijving moet geldig blijven tot
In plaats van:
27-10-2017
Te lezen:
24-02-2018

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
13-09-2017
Te lezen:
27-09-2017

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
In plaats van:
Het bestek, de plannen en de eventuele verbeterberichten zijn enkel te downloaden op het adres vermeld bij “Procurement Documents" hernomen in punt I.3) hiervoor. De plannen van de bestaande toestand van de metro zijn beschikbaar op aanvraag via e-mail op het adres [email protected] met vermelding van "Opdracht TR 190303 - Metro plannen". Er wordt een verplicht bezoek ter plaatse georganiseerd op 1ste september in de namiddag. Modaliteiten: zie het deel “Algemene contractuele bepalingen” van het bestek. Eventuele vragen over het bestek dienen gesteld te worden via het Forum “Vraag antwoord” hernomen in het adres van het kopersprofiel.
Te lezen:
Het bestek, de plannen en de eventuele verbeterberichten zijn enkel te downloaden op het adres vermeld bij “Procurement Documents" hernomen in punt I.3) hiervoor. De plannen van de bestaande toestand van de metro zijn beschikbaar op aanvraag via e-mail op het adres [email protected] met vermelding van "Opdracht TR 190303 - Metro plannen". Er wordt een verplicht bezoek ter plaatse georganiseerd op 18 September 2017 in de namiddag voor het terrain en in de nacht van 19 tot 20 September 2017 voor de tunnel. Modaliteiten: zie het deel “Algemene contractuele bepalingen” van het bestek. Eventuele vragen over het bestek dienen gesteld te worden via het Forum “Vraag antwoord” hernomen in het adres van het kopersprofiel.

Overige nadere inlichtingen

-