Malle
Rectificatie

RESTAURATIE SINT-MARTINUSKERK TE MALLE

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Malle
Nationaal identificatienummer
0207.537.240_22151
Postadres
Antwerpsesteenweg 246
Plaats
Malle
Postcode
2390
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevr. Sofie Schillebeeckx
Telefoon
+32 33100645
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.malle.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376240

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

RESTAURATIE SINT-MARTINUSKERK TE MALLE

Referentienummer: Malle-11.04-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45212314 - Bouwwerkzaamheden aan historisch monument of gedenkteken

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

RESTAURATIE VAN DE GEVELS, DAKEN EN ZOLDERS VAN DE KERK EN RESTAURATIE VAN DE KERKHOFMUUR VAN DE SINT-MARTINUSKERKBESCHERMD MONUMENTPERCEEL1: ALGEMENE BOUWWERKEN en AFWERKING, VEILIGHEIDSWERKENPERCEEL 2: KERKHOFMUUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

23-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-517485

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 25-05-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

correctie legende plan