Aankondiging van een opdracht

Vernieuwen van 7 liften

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Hogeschool Gent
Nationaal identificatienummer
BE 0255.647.755
Postadres
Geraard de Duivelstraat 5
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 92433333
E-mail
projecten@hogent.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.hogent.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
Hogeschool Gent, Directie Financiën, Infrastructuur en IT - Dienst Patrimonium en Projecten
Nationaal identificatienummer
DFIT
Postadres
Geraard de Duivelstraat 5
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Christine Van Langenhove
Telefoon
+32 92433425
E-mail
projecten@hogent.be
Fax
-
Hoofdadres
http://www.hogent.be
Adres van het kopersprofiel
-

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/398/65/2017

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
Hogeschool Gent, Directie Financiën, Infrastructuur en IT - Dienst Patrimonium en Projecten
Nationaal identificatienummer
DFIT
Postadres
Geraard de Duivelstraat 5
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
projecten@hogent.be
Fax
-
Hoofdadres
http://www.hogent.be
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instelling

I.5) Hoofdactiviteit

Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Vernieuwen van 7 liften

Referentienummer:   DFIT/SP/17.06

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45313100 - Installeren van liften

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen

Voornaamste plaats van uitvoering:   campus Schoonmeersen gebouw C en campus Mercator gebouw G

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Vernieuwen van 7 liften

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   120

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver valt niet onder één of meer van de uitsluitingsgronden, vermeld in de artikels 67 tot en met 69 van de Wet van 17 juni 2016 wat impliceert dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan voor één van de volgende in artikel 61 KB 18 april 2017 nader omschreven misdrijven: deelneming aan een criminele organisatie, omkoping, fraude, (uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van) terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten, witwassen van geld en financiering van terrorisme, kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel of het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld.
- voldoet aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen, zoals bepaald in artikel 62 KB 18 april 2017.
- voldoet aan zijn verplichtingen inzake de betaling van zijn fiscale schulden volgens de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is, zoals bepaald in artikel 63 KB 18 april 2017.
- voldoet aan zijn verplichtingen op het vlak van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht.
- niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden niet heeft gestaakt, geen gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of niet in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen.
- geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement en niet het voorwerp is van een procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie of van een gelijkaardige procedure bestaande in andere nationale reglementeringen.
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan, waardoor zijn integriteit in twijfel kan getrokken worden.
- geen handelingen heeft gesteld, overeenkomsten heeft gesloten of afspraken heeft gemaakt die gericht zijn op vervalsing van de mededinging of deze tot gevolg hebben.
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen of die deze opeisbare inlichtingen niet heeft verstrekt.
Voor de Belgische inschrijver
Het loutere feit van de indiening van de offerte door de Belgische inschrijver vormt de impliciete verklaring op erewoord van deze inschrijver dat er geen uitsluitingsgrond op hem van toepassing is waarvan het bewijs door de aanbestedende overheid via elektronische weg kan opgevraagd worden. Het gaat met name om het RSZ-attest, het attest fiscale schulden en het attest niet-faillissement of soortgelijke toestanden. De aanbestedende overheid zal deze attesten zelf via elektronische weg opvragen via Telemarc (digiflow).
De Belgische inschrijver dient bij zijn offerte wel de volgende documenten te voegen:
- een uittreksel uit het strafregister dat maximaal drie maand oud is te rekenen vanaf de uiterste datum voor indiening van de offertes.
- in het geval van tewerkstelling van personeel dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een recent attest uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid waarin bevestigd wordt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen.
Voor de buitenlandse inschrijver
De buitenlandse inschrijver dient bij zijn offerte de nodige documenten of attesten te voegen die werden uitgereikt door de daartoe bevoegde gerechtelijke of overheidsinstantie en die gelijkwaardig zijn aan het voormelde RSZ-attest (sociale zekerheid), het attest fiscale schulden, het attest niet-faillissement of soortgelijke toestanden en het uittreksel uit het strafregister.
Wanneer een document of attest niet wordt uitgereikt in het betrokken land of dit niet op afdoende wijze ...(zie opdrachtdocumenten)

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: N1 (Liften, goederenliften, roltrappen en roltapijten), Klasse 4

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   18-01-2018

Plaatselijke tijd:   14:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   18-05-2018

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   18-01-2018

Plaatselijke tijd:   14:00

Plaats:   De Wijnaert, lokaal GHWIJ.0.024, Geraard De Duivelstraat 5 te 9000 Gent

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   Er is een publieke opening van de offertes voorzien

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte:
De inschrijver dient een voorafgaandelijk plaatsbezoek uit te voeren. Hiertoe dient de inschrijver eerst een afspraak te maken met:
Steven Provoost
diensthoofd Patrimonium en Projecten
tel 09 243 34 35
e-mail steven.provoost@hogent.be
Na het plaatsbezoek zal aan de inschrijver een bezoekattest verstrekt worden. Om te bewijzen dat de inschrijver het plaatsbezoek heeft uitgevoerd, dient de inschrijver dit bezoekattest bij zijn offerte te voegen. Indien er geen bezoekattest bij de offerte werd gevoegd, wordt de offerte geweerd wegens onregelmatigheid.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

28-11-2017