Rectificatie

Imeldaziekenhuis Bonheiden - Nieuw inkomgebouw - Perceel 1: gesloten ruwbouwwerken

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Imelda VZW
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Imeldalaan 9,
Plaats
Bonheiden
Postcode
2820
NUTS-code
BE212 - Arr. Mechelen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
dhr. Johan Cuypers
Telefoon
+32 15506100
E-mail
johan.cuypers@imelda.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.imelda.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292472

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Imeldaziekenhuis Bonheiden - Nieuw inkomgebouw - Perceel 1: gesloten ruwbouwwerken

Referentienummer: Imelda VZW-B0871_INK-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45223220 - Ruwbouw

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Imeldaziekenhuis Bonheiden - Nieuw inkomgebouw - Perceel 1: gesloten ruwbouwwerken

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

01-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-536013

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 231-480851

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 28-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Documenten als begeleidend document toegevoegd