Rectificatie

Imeldaziekenhuis Bonheiden - Nieuw inkomgebouw - Perceel 1: gesloten ruwbouwwerken

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Imelda VZW
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Imeldalaan 9,
Plaats
Bonheiden
Postcode
2820
NUTS-code
BE212 - Arr. Mechelen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
dhr. Johan Cuypers
Telefoon
+32 15506100
E-mail
johan.cuypers@imelda.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.imelda.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292472

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Imeldaziekenhuis Bonheiden - Nieuw inkomgebouw - Perceel 1: gesloten ruwbouwwerken

Referentienummer: Imelda VZW-B0871_INK-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45223220 - Ruwbouw

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Imeldaziekenhuis Bonheiden - Nieuw inkomgebouw - Perceel 1: gesloten ruwbouwwerken

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

01-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-536013

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 231-480851

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 28-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Documenten als begeleidend document toegevoegd

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2387 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!