Aankondiging van een opdracht

Aanstellen van een aannemer voor de renovatie van sportvloeren in de sporthal, gelegen aan de Burg. Lionel Pussemierstraat 157 te 9900 Eeklo.

De stad Eeklo wenst in de sporthal, gelegen aan de Burg. Lionel Pussemierstraat 157 de bestaande sportvloer in de grote sporthal te renoveren door een vlakelastische opbouw vloer met PU toplaag, de gevulde grondbussen in de basketbalzaal te vernieuwen en een semi-flexibele vloertegel te plaatsen in de cafetaria van de basketbal.

Datum van verzending van deze aankondiging
12-02-2018
Publicatiedatum
Deadline
29-03-2018
Regiocodes (NUTS)

BE233 - Arr. Eeklo

Opdrachtcodes (CPV)
45432000 - Leggen van vloeren en aanbrengen van vloerbedekking, wandbekleding en behang
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
TMVW servicelijnen
Postadres
Stropstraat 1
Plaats
Gent
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Sofie Van Hoecke
E-mail
aankoop@farys.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

Getuigschrift van erkenning of erkenningsaanvraag;tevredenheidsattesten

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: D25 Teneinde zijn technische bekwaamheid aan te tonen zal de inschrijver minstens drie ondertekende tevredenheidsattesten bijvoegen. Hieruit moet blijken dat de inschrijver in de loop van de laatste vijf jaar, gelijkaardige werken (plaatsing van een vloer met een PU toplaag) heeft uitgevoerd tot tevredenheid van de opdrachtgever. Minstens 1 van de referenties heeft betrekking op een vlakelastische vloer.
Daarnaast dient de inschrijver een bijkomende referentie met bijhorend tevredenheidsattest toevoegen voor het leveren en plaatsen van semi-flexibele vloertegels.

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1238 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer