Havenbedrijf Antwerpen
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Uitnodiging tot indienen offerte - Opmaak bodemsaneringsproject op de site Fort Filip te Antwerpen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Opmaak bodemsaneringsproject op de site Fort Filip te Antwerpen

Publicatiedatum
13-12-2016
Deadline
30-01-2017 om 15:00
Opdrachtcodes (CPV)
45112340 - Bodemsanering
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Diensten
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Havenbedrijf Antwerpen
Postadres
Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen, BE

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De inschrijver mag zich niet bevinden in één van de situaties van artikel 66 van het KB van 16 juli 2012. De indiening van de offerte geldt als impliciete verklaring op erewoord dat hij zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in §§1 en 2 van art. 66 van het KB van 16 juli 2012. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de gegevens die deze impliciete verklaring ondersteunen, te verifiëren. Voor zover ze daartoe over de mogelijkheid beschikt, zal ze, conform artikel 65, §1 van hetzelfde KB, via elektronische middelen bij de gegevensbeheerders inlichtingen en documenten opvragen om de persoonlijke toestand van de inschrijver te onderzoeken. Indien deze mogelijkheid niet bestaat, kan de aanbestedende overheid de inschrijver in elk stadium van de procedure verzoeken om de nodige bewijsstukken voor te leggen.

Economische en financiële draagkracht

De inschrijver toont zijn financiële en economische bekwaamheid aan door een bankverklaring.

Vakbekwaamheid

De inschrijver toont zijn technische bekwaamheid aan met 3 referenties van gelijkaardige werken: opmaak van bodemsaneringsprojecten (complexe saneringen) met een geraamde uitvoeringskost van minimaal 1.000.000 EUR, waarvan tenminste één van meer dan 10.000.000 EUR.
De projecten moeten gestart zijn in de afgelopen 5 jaar. Voor elke referentie geeft de inschrijver een omschrijving van de opdracht, geraamd budget voor de saneringswerken, uitvoeringstermijn en opdrachtgever met naam en telefoonnummer of email van een contactpersoon.