Havenbedrijf Antwerpen
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Uitnodiging tot indienen offerte - Het leveren en aanbrengen van wegmarkeringen in het Antwerpse Havengebied - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

Om de verkeersveiligheid- en begeleiding te garanderen moet er jaarlijks worden geïnvesteerd in het onderhouden van bestaande en het leveren en aanbrengen van nieuwe wegmarkeringen. In het kader van projecten van heraanleg van het openbaar domein zijn er ook regelmatig nieuwe markeringen nodig.
Deze opdracht heeft tot doel het leveren en aanbrengen van wegmarkeringen in het gehele havengebied Antwerpen gedurende 1 jaar (vanaf gunning) en dit volgens een raamcontract.
De werken die in de aanneming uitgevoerd dienen te worden zijn in hoofdzaak:
• Markeringen aanbrengen op primaire en secundaire wegen;
• Markeringen aanbrengen op verschillende sluisplateaus en (beweegbare) bruggen.
Dit zowel in het kader van periodiek onderhoud en/of opfrissingswerk, alsook nieuwe markeringen op nieuw uitgevoerde wegenis (door derden of raamcontractor wegen).
De markeringen worden enkel voorzien als middelenverbintenis en NIET als resultaatsverbintenis.


Datum van verzending van deze aankondiging
07-08-2017
Publicatiedatum
07-08-2017
Deadline
04-09-2017
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen
Contracttype
Werken
Procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Havenbedrijf Antwerpen
Postadres
Zaha Hadidplein 1
Plaats
Antwerpen
Postcode
2030
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De kandidaat mag zich niet bevinden in één van de situaties van artikel 67 - 69 van de wet van 17 juni 2016.
De indiening van de aanvraag tot deelneming geldt als impliciete verklaring op erewoord dat hij zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in art. 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de gegevens die deze impliciete verklaring ondersteunen, te verifiëren. Voor zover ze daartoe over de mogelijkheid beschikt, zal ze, conform artikel 65 van het KB van 18 juni 2017, via elektronische middelen bij de gegevensbeheerders inlichtingen en documenten opvragen om de persoonlijke toestand van de kandidaat te onderzoeken. Indien deze mogelijkheid niet bestaat, kan de aanbestedende overheid in elk stadium van de procedure verzoeken om de nodige bewijsstukken voor te leggen.

Economische en financiële draagkracht

De inschrijver toont zijn financiële en economische bekwaamheid aan door een bankverklaring.

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

De inschrijver dient een lijst te bezorgen met minimaal 3 referenties van gelijkaardige opdrachten voor het aanbrengen van wegmarkeringen gedurende de laatste 5 jaar met een beschrijving van de uitgevoerde werken en met vermelding van datum, locatie, opdrachtgever, contactpersoon met telefoonnummer.
Hij voegt eveneens attesten toe die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid.
Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en
ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.
Indien onderaannemers worden ingeschakeld dienen zij hun technische vakbewaamheid op dezelfde wijze aan te tonen.

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: C3 (Niet-elektrische verkeerstekens langs verbindingswegen, niet-elektrische veiligheidsinrichtingen, afsluitingen en schermen), Klasse 2