Rectificatie

Versailles site (fase I, II, III et IV) Vervaging van de containeroverkappingen op de site Versailles, 1120 Brussel 99 Multicomplex – project 1504

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Brussels Woning
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Kardinaal Mercierstraat, 37
Plaats
brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 025630115
E-mail
ldellacamera@lbw.brussels
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://logementbruxellois.be/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293266

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Versailles site (fase I, II, III et IV) Vervaging van de containeroverkappingen op de site Versailles, 1120 Brussel 99 Multicomplex – project 1504

Referentienummer: LBW-2140/2016/05/01-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Dit project omvat de afbraak van de bestaande overkappingen / schuilplaatsen en de plaatsing van de nieuwe overkappingen /schuilplaatsen, met behoud van de bestaande vloerbekleding en voorzien van verlichting en een badge-toegangssysteem van het type INTRATONE.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

11-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-536997

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 08-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

niewe documenten NL

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2387 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!