Rectificatie

Versailles site (fase I, II, III et IV) Vervaging van de containeroverkappingen op de site Versailles, 1120 Brussel 99 Multicomplex – project 1504

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Brussels Woning
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Kardinaal Mercierstraat, 37
Plaats
brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 025630115
E-mail
ldellacamera@lbw.brussels
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://logementbruxellois.be/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293266

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Versailles site (fase I, II, III et IV) Vervaging van de containeroverkappingen op de site Versailles, 1120 Brussel 99 Multicomplex – project 1504

Referentienummer: LBW-2140/2016/05/01-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Dit project omvat de afbraak van de bestaande overkappingen / schuilplaatsen en de plaatsing van de nieuwe overkappingen /schuilplaatsen, met behoud van de bestaande vloerbekleding en voorzien van verlichting en een badge-toegangssysteem van het type INTRATONE.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

11-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-536997

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 08-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

niewe documenten NL