gemeente Beveren
Aankondiging van een opdracht

Herpublicatie - Riolering - in aanbouw - aanleg drukriolering langs landelijke wegen-fase 2B - Actie: In buitengebied: collectief te optimaliseren zones en individueel (privé) te optimaliseren woningen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
gemeente Beveren
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Stationsstraat 2
Plaats
Beveren
Postcode
9120
NUTS-code
BE236 - Arr. Sint-Niklaas
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Guido De Bock
Telefoon
+32 37501733
E-mail
[email protected]
Fax
+32 37501524

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.beveren.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
Studiegroep Irtas
Nationaal identificatienummer
428 006 956
Postadres
Gasmeterstraat 81 A
Plaats
Sint-Niklaas
Postcode
9100
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Els Buytaert
Telefoon
+32 37805406
E-mail
[email protected]
Fax
+32 37770188
Hoofdadres
http://www.beveren.be
Adres van het kopersprofiel
-

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/4433/0N/2017

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

het hierboven vermelde adres

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Herpublicatie - Riolering - in aanbouw - aanleg drukriolering langs landelijke wegen-fase 2B - Actie: In buitengebied: collectief te optimaliseren zones en individueel (privé) te optimaliseren woningen

Referentienummer:   2017/4433

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45233120 - Wegenbouwwerken

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De uit te voeren overeenkomst heeft tot doel ; De aanleg van drukriolering in diverse landelijke wegen.
Het betreft in delen van Kromstraat , Achterhoek, Heiveldstraat en Broekstraat.
De opdracht omvat in hoofdzaak volgende werken :
• voorbereidende opbraakwerken van bestaande verhardingen en riolering met de aansluitingen.
• aanleg van gescheiden riolering met huisaansluitingen en straatkolken.
• Aanleg van een drukriolering
• aanleg van rijweg met verharding in K.W.S. op steenslagfundering
• aanleg van uitwijkstroken in beton : op steenslagfundering
• aanleg van wegverbredingen in keien : fundering van schraal beton
• aanleg van weggoten, kantstroken en trottoirbanden.
• verbetering van de afwateringsgrachten
• aanleg van opritten in betonstraatstenen op schraalbetonfundering.
• uitrusting met markering en signalisatie
• herstel van diverse verhardingen
• de taken uit te voeren door de aanne...

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE236 - Arr. Sint-Niklaas

Voornaamste plaats van uitvoering:   Heiveldstraat en andere straten

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

zie II.1.4

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   50

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   ja

Beschrijving van opties:   Zie oorspronkelijke publicatie

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

In toepassing van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document .

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 4

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   23-08-2017

Plaatselijke tijd:   11:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   6

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   23-08-2017

Plaatselijke tijd:   11:00

Plaats:   gemeentehuis

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   Er is een publieke opening van de offertes voorzien

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

HOOFDSTUK 5 - SELECTIE KANDIDATEN EN INSCHRIJVERS, TOEGANGSRECHT EN KWALITATIEVE SELECTIE.
AFDELING 1 ALGEMENE BEPALINGEN
ONDERSTAANDE PARAGRAAF DIENT GESCHRAPT TE WORDEN UIT HET LASTENBOEK (IS DUS NIET MEER VAN TOEPASSING BIJ DEZE AANBESTEDING)
Volgende opdrachtnemers, bij uitbreiding de moedervennootschap en alle dochterbedrijven van de
moedervennootschap zijn uitgesloten van deelname aan onderhavige aanbesteding : opdrachtnemers
waarvoor de voorbije 5 jaar de gemeente Beveren genoodzaakt werd tot toepassing van ambtshalve
maatregelen (ambtshalve maatregel : sanctie toepasbaar op de opdrachtnemer in geval van een ernstige
tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht)
Dit in toepassing van de bepalingen van art 48. Van KB van 14-01-2013
“Art. 48. Onverminderd de in dit besluit bedoelde sancties, kan de in gebreke gebleven opdrachtnemer door de
aanbestedende overheid voor bepaalde tijd van haar opdrachten worden uitgesloten.”
BELANGRIJKE MEDEDELING:
De opening van de offertes zal plaatsvinden op 23 augustus 2017 om 11u ipv 9 augustus 2017 om 10u.
Deze herpublicatie volgt op de originele publicatie en het is om technische redenen niet meer mogelijk om een "echt" erratum te verzenden.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad Van State
Postadres
-
Plaats
nvt
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

03-08-2017