UZ Leuven
Rectificatie

Openbare procedure voor werken. Referentie TE010815.P30: inkomzone west OPG 3, perceel rook en warmte afvoer

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
UZ Leuven
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Herestraat 49, 3000 Leuven
Plaats
Leuven
Postcode
3000
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Campus Gasthuisberg, administratief gebouw, dienst materiaalbeheer, grijze pijl, 3de verdiep tav. Annelies Michiels
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.uzleuven.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=291716

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Openbare procedure voor werken. Referentie TE010815.P30: inkomzone west OPG 3, perceel rook en warmte afvoer

Referentienummer: UZ Leuven-TE010815.P30-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45215141 - Bouwen van operatiekamer

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De realisatie van de inkomzone vormt het sluitstuk voor de realisaties binnen het ziekenhuiskwadrant in aansluiting met het onderzoeks- en onderwijskwadrant. Het project omvat een ondergronds parkeergebouw voor de campussite Gasthuisberg, met daarin circa 1000 parkeerplaatsen en een k&r-zone. Daarenboven behelst het project onder andere een centraal ontsluitingspunt (stijg-en daalpunt) en een verbindingstunnel.
De totale oppervlakte van het project bedraagt 43.000 m².
Middels huidige opdracht zal de Opdrachtgever overgaan tot het aanstellen van een Ondernemer die zal instaan voor het leveren en plaatsen van de rook-en warmte afvoer zoals vernoemd in bovenvermelde opdracht.
Voor een uitgebreide omschrijving van de opdracht wordt verwezen naar de technische bepalingen van het bestek.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-535136

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 225-467601

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 20-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

wijzigend bericht