Rectificatie

Vastgoedproject directiegebouwen NMBS te Brussel-Zuid

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) nv van publiek recht
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Frankrijkstraat 56
Plaats
Brussel
Postcode
1060
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Nancy Geyskens, Manager Directie Stations – Frankrijkstraat 91 te 1060 Brussel
Telefoon
+32 25253161
E-mail
nancy.geyskens@b-rail.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: www.sncb.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293067

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Vastgoedproject directiegebouwen NMBS te Brussel-Zuid

Referentienummer: B-ST-60/24/6D/17/0001506-F05_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Valoriseren van de vastgoedportefeuille van de directiegebouwen van de NMBS, incl. nieuwbouw en/of renovatie en financiering van de nieuwe hoofdzetel NMBS aan de Fonsnylaan.
Alle gegevens zijn terug te vinden in de toegevoegde selectieleidraad.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

09-01-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-536906

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 239-496805

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 13-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
16-01-2018
Te lezen:
27-02-2018

Overige nadere inlichtingen

Zie Erratum nr.1 op de Selectieleidraad nr. 60/24/6D/17/0001506 in bijlage.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2366 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!