Rectificatie

Heraanleg openbaar domein P2 HBST Spoor Oost Loodsen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
AG VESPA
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Generaal Lemanstraat 55 bus 4
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Tom Wuyts
Telefoon
+32 32168171
E-mail
tom.wuyts@vespa.antwerpen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.agvespa.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293053

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Heraanleg openbaar domein P2 HBST Spoor Oost Loodsen

Referentienummer: AG VESPA-GS/SO/BE03bis-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Heraanleg openbaar domein P2 HBST Spoor Oost Loodsen
Wegeniswerken: zie bestek
Rioleringswerken: zie bestek
Werken aan gebouwen: zie bestek
Diversen: zie bestek
Coördinatie van de werken: zie bestek
In het technisch gedeelte van het bestek vindt u een uitgebreide beschrijving van (het voorwerp van) de opdracht.
Vast en voorwaardelijke delen (art. 57):
Vast gedeelte:
- Hoofdstuk 1: Hof ter Loo (totaal)
Voorwaardelijke delen:
- Hoofdstuk 2: Schijnpoort (totaal)
- Hoofdstuk 3: Bahnhof – omgevingsaanleg +omgaande metaalstructuren en spanten
- Hoofdstuk 4: Bahnhof – dakconstructie

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

18-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-536659

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 05-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
20-12-2017
Te lezen:
17-01-2018

Overige nadere inlichtingen

Bij onderhavige publicatie werd louter de uiterste indieningsdatum gewijzigd, zijnde 17/01/2018 om 10.00u.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1943 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!