Stekelbees vzw
Aankondiging van een opdracht

VERBOUWEN van een MAGAZIJN tot een KINDERDAGVERBLIJF

Verbouwing van een magazijn tot kinderdagverblijf (2 leefgroepen) - rubwbouwwerken, technieken, afwerking en omgevingswerken.

Publicatiedatum
23-12-2016
Deadline
22-02-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45215000 - Gebouwen in verband met gezondheidszorg en sociale dienstverlening, crematorium en openbare toiletten
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stekelbees vzw
Postadres
Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal, BE
Contactpunt(en)
Lieve Willems

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

Economische en financiële draagkracht

De financiële en economische draagkracht van de inschrijver moet worden aangetoond door de volgende referentie:

Eventuele minimumeisen:

1° Door een bankverklaring opgesteld in overeenstemming met het model vervat in bijlage.
Indien de kandidaat of inschrijver om redenen die hij moet verantwoorden, niet in staat is de gevraagde referenties over te leggen, kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen met andere documenten die de aanbestedende overheid geschikt acht.

Vakbekwaamheid

Een lijst van werken die de afgelopen drie jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.

Eventuele minimumeisen:

Eén referentie van een soortgelijke (vergelijkbaar qua bouwkost) openbare opdracht gestaafd met attest van goede uitvoering.
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 4