Rectificatie

Vervangingsnieuwbouw Woonzorgcentrum De Bekelaar 90 kamers perceel gesloten ruwbouw en omgevingswerken

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
woon- en zorgcentrum de Bekelaar
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Kliniekstraat 2
Plaats
Lommel
Postcode
3920
NUTS-code
BE222 - Arr. Maaseik
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Tom Houthuys
Telefoon
+32 11549500
E-mail
thouthuys@debekelaar.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: www.debekelaar.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290831

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Vervangingsnieuwbouw Woonzorgcentrum De Bekelaar 90 kamers perceel gesloten ruwbouw en omgevingswerken

Referentienummer: WZC de Bekelaar-40280-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45215212 - Bouwen van bejaardenhuis

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Vervangingsnieuwbouw Woonzorgcentrum De Bekelaar 90 kamers perceel gesloten ruwbouw en omgevingswerken

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

14-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-534087

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 218-452642

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 14-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.2.14)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
In plaats van:
De aanbestedingsdocumenten zijn te koop voor een bedrag van 500 € in hardcopy inclusief cd-rom of digitaal via we-transfer voor een bedrag van 150 € Gelieve het bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE 85 4441 6916 0106 met vermelding van dossier 40280 en uw btw-nummer. Indien u een digitaal dossier aankoopt bezorg dan uw mailadres voor de we-tranfser aan kdk@mv4architecten.be
Te lezen:
De aanbestedingsdocumenten zijn te koop voor een bedrag van 500 € in hardcopy inclusief cd-rom of digitaal via we-transfer voor een bedrag van 150 € Gelieve het bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE 85 4441 6916 0106 met vermelding van dossier 40280 en uw btw-nummer. Indien u een digitaal dossier aankoopt bezorg dan uw mailadres voor de we-tranfser aan kdk@amvarchitecten.be

Overige nadere inlichtingen

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2366 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!