Rectificatie

Slopen van een loods en nieuwbouw van een huisvesting voor een tijdelijke opvang. Perceel 01 - sloop

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
CAW Oost-Brabant
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Redingenstraat 6
Plaats
Leuven
Postcode
3000
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
bert.lambeir@cawoostbrabant.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.cawoostbrabant.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=289876

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Slopen van een loods en nieuwbouw van een huisvesting voor een tijdelijke opvang. Perceel 01 - sloop

Referentienummer: CAW Oost-Brabant-CAWWB-01-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45110000 - Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

- slopen van een loods en bijgebouwen
- oprichten van tuinmuur en herstellingen ten gevolge van sloop

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

21-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-532967

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 27-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Beschrijving van de aanbesteding
In plaats van:
Slopen van een loods en nieuwbouw van een huisvesting voor tijdelijke opvang. perceel 01 - sloop Het dossier ligt ter inzage, op het bureau voor architectuur & planning, Groenstraat 106/0201, 3001 Heverlee - 016 40 45 70 AANKOOP DOSSIER: - hetzij persoonlijk afhalen tegen contante betaling op ba-p, bv bvba, tijdens de kantooruren; graag een seintje vooraf - hetzij bestellen via email op secretariaat@ba-p.be en na overschrijving op rekeningnummer BE43 3630 4293 8001 van ba-p, bv bvba, met vermelding van projectcode, perceel en BTW-nummer. KOSTPRIJS DOSSIER: 88€
Te lezen:
Slopen van een loods en nieuwbouw van een huisvesting voor tijdelijke opvang. perceel 01 - sloop Het dossier ligt ter inzage, op het bureau voor architectuur & planning, Groenstraat 106/0201, 3001 Heverlee - 016 40 45 70 GRATIS VERKRIJGEN VAN HET DIGITALE DOSSIER: - het digitale dossier is gratis te verkrijgen via secretariaat@ba-p.be AANKOOP PAPIEREN DOSSIER: - hetzij persoonlijk afhalen tegen contante betaling op ba-p, bv bvba, tijdens de kantooruren; graag een seintje vooraf - hetzij bestellen via email op secretariaat@ba-p.be en na overschrijving op rekeningnummer BE43 3630 4293 8001 van ba-p, bv bvba, met vermelding van projectcode, perceel en BTW-nummer. kostprijs dossier: 88€

Overige nadere inlichtingen

-