Rectificatie

renovatie woonzorgcentrum

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Blanco Architecten bvba
Nationaal identificatienummer
BE0807-009-415
Postadres
Brusselsesteenweg 60
Plaats
Hoeilaart
Postcode
1560
NUTS-code
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Evelien Snoeks
Telefoon
+32 26573788
E-mail
evelien.snoeks@blanco-architecten.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.blanco-architecten.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=288831

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

renovatie woonzorgcentrum

Referentienummer: Blanco-BL17 377-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45400000 - Afwerking van gebouwen

CPV-code subcategorie: EA05

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

renovatie van een vleugel (De Serre) van het woonzorgcentrum voor het OCMW van Hoeilaart.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-531915

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 20-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

excel-bestand van de meetstaat extra info obv. ontvangen vragen werden toegevoegd aan de documenten...

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2395 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!