Technische Diensten KU Leuven
Aankondiging van een opdracht

W5193B - Perceel 19B

W5193B - Buitenaanleg en nutsvoorzieningen aan gebouw 402-20 - O&N1bis, Herestraat 49, 3000 Leuven
Perceel 19B: Rioleringswerken
Bestek TD/62327

Publicatiedatum
09-12-2016
Deadline
25-01-2017 om 16:00
Opdrachtcodes (CPV)
45230000 - Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Werken
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Technische Diensten KU Leuven
Postadres
W. de Croylaan 60A bus 5570, 3001 Leuven, BE
Contactpunt(en)
Aankoop

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek

Vakbekwaamheid

Overige vereisten: zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 2, Categorie: C1